Υπολογισμός τσιμεντοκονίας για τούβλα 10m3

Υπολογισμός τσιμεντοκονίας για τούβλα 10m3 | πόσα τούβλα, τσιμέντο και άμμος απαιτούνται για τούβλα 10m3 | πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για τούβλα 10m3 | πόσα τούβλα απαιτούνται για τούβλα 10m3 | υπολογισμός κονιάματος για πλινθοδομή και να βρεθεί η απαιτούμενη ποσότητα άμμου τσιμέντου και νερού για τούβλα.Υπολογίζουμε πόση τσιμεντοάμμο και νερό απαιτείται σε 10m3 πλινθοδομής και υπολογίζουμε τσιμεντοάμμο και νερό για πλινθοδομή 10 m3

  Ποσότητα τσιμεντοάμμου και νερού για τούβλα
Ποσότητα τσιμεντοάμμου και νερού για τούβλα

Μέγεθος τούβλου : - υπάρχουν δύο μεγέθη τούβλου το ένα είναι το πραγματικό μέγεθος του τούβλου και το δεύτερο είναι το ονομαστικό μέγεθος τούβλου, το ονομαστικό μέγεθος είναι το πραγματικό μέγεθος συν το πάχος του κονιάματος. Για αυτόν τον υπολογισμό έχουμε λάβει ονομαστική το μέγεθος του τούβλου έχει διάσταση 200 × 100 × 100 mm και πάχος Η τσιμεντοκονία είναι περίπου 10 mm και ο όγκος της πλινθοδομής είναι περίπου 10 μέτρα κύβο.

τι είναι πρόσμειξη σκυροδέματος και τα είδη και τις ιδιότητές του

Υπολογίστε άμμο τσιμέντου και νερό για τούβλα 10m3

Υπολογισμός κονιάματος σε πλινθοδομή 10m3Δίνονται: - όγκος τούβλου=10m3, πάχος τσιμεντοκονίας=10mm, ονομαστικό μέγεθος τούβλου =200 ×100 ×100 mm και πραγματικό μέγεθος τούβλου = 190 × 90 × 90 mm.

Υπολογίστε τον αριθμό των τούβλων για 10 m3 :- για να υπολογίσετε τον αριθμό των τούβλων που απαιτούνται για τούβλα 10 m3, θα χρειαστεί να διαιρέσετε τον συνολικό όγκο των τούβλων με τον όγκο ενός τούβλου με κονίαμα όπως 10 m3 ÷ (0,20 × 0,10 × 0,10) m3, 10 m3 ÷0,002 m3 = 500 τούβλα Έτσι θα χρειαστείτε 5000 τούβλα σε τοιχοποιία 10m3.Υπολογίστε την ποσότητα κονιάματος για τούβλα 10m3 :- για να υπολογίσετε την ποσότητα κονιάματος που απαιτείται για τούβλα 10 m3, θα πρέπει να αφαιρέσετε τον πραγματικό όγκο των 5000 τούβλων από τον συνολικό όγκο των τούβλων και, στη συνέχεια, να πολλαπλασιάσετε τον αριθμό επί 1,33 για να υπολογίσετε τον ξηρό όγκο κονιάματος.

Πραγματικός όγκος 5000 τούβλων = 5000 ×0,19 ×0,09×0,09 = 7,695m3, υγρός όγκος κονιάματος = 10m3_ 7,695m3 = 2,305m3, ξηρός όγκος κονιάματος = 2,305 × 1,33 = 3m3 Έτσι θα χρειαστείτε 3m3 ξηρών συστατικών (τσιμέντο & άμμο) κονιάματος για 10m3 τούβλα.

Σχετικά με αυτό, «πόσο κονίαμα και τούβλα απαιτούνται για τούβλα 10 m3;», γενικά θα χρειαστείτε 5000 τούβλα σπονδυλωτών και 3 m3 ξηρό κονίαμα (μίγμα τσιμέντου και άμμου) για 10m3 τούβλα.Ποια είναι η αναλογία τσιμεντοκονίας για τούβλα

αναλογία μίγματος: – Η αναλογία τσιμεντοκονίας για τούβλα είναι μείγμα τσιμέντου και άμμου με νερό, γενικά η αναλογία κονιαμάτων για τούβλα είναι 1 μέρος μίγματος τσιμέντου με 3 έως 6 μέρη άμμου και η αναλογία τσιμέντου νερού (w/c) διατηρείται περίπου 0,5.

Έτσι, αρκετές αναλογίες ανάμειξης όπως 1:6 (1 μέρος τσιμέντου & 6 μέρη άμμου), 1:5 (1 μέρος τσιμέντου & 5 μέρη άμμου), 1:4 (1 μέρος τσιμέντου & 4 μέρη άμμου) και 1:3 (1 μέρος τσιμέντου & 3 μέρη άμμου) χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς.

Υπολογισμός τσιμεντοκονίας σε τοιχοποιία από τούβλα

Υπολογίστε την απαιτούμενη ποσότητα τσιμέντου και άμμου (κονιάματος) για τοιχοποιία 10 m3 από τούβλα:-Για τσιμεντοκονία 1:6:-

Ο ξηρός όγκος κονιάματος είναι περίπου 3 m3, η αναλογία ανάμειξης takin 1:6, προσθέστε αυτή την αναλογία όπως 1+6 =7, θα λάβετε συνολική αναλογία ίση με 7 και μέρος της ποσότητας τσιμέντου είναι το 1/7 του ξηρού όγκου κονιάματος.Ποσότητα τσιμέντου = 1/7 × 3m3 × 1440kg /m3 = 617kg, μια σακούλα τσιμέντου ζυγίζει περίπου 50kg, οπότε αριθμός σακουλών τσιμέντου όπως 617÷50 = 13 σάκοι, επομένως θα χρειαστείτε 13 σάκους τσιμέντου 50kg3 για 10 παίρνοντας μίγμα 1:6.

Ποσότητα άμμου = 6/7 × 3 m3 × 35,3147 = 91 κυβικά πόδια, επομένως θα χρειαστείτε 91 cft ή 2,6 m3 άμμου για τοιχοποιία 10 m3 από τούβλα, λαμβάνοντας μίγμα 1:6.Για τσιμεντοκονία 1:5:-

Ο ξηρός όγκος κονιάματος είναι περίπου 3 m3, η αναλογία ανάμειξης takin 1:5, προσθέστε αυτή την αναλογία όπως 1+5 =6, θα λάβετε συνολική αναλογία ίση με 6 και μέρος της ποσότητας τσιμέντου είναι το 1/6 του ξηρού όγκου κονιάματος.

Ποσότητα τσιμέντου = 1/6 × 3m3 × 1440kg /m3 = 720kg, μια σακούλα τσιμέντου ζυγίζει περίπου 50kg, οπότε ο αριθμός των σακουλών τσιμέντου όπως 720÷50 = 15 σάκοι, επομένως θα χρειαστείτε 15 σάκους τσιμέντου 50kg3 για 10 παίρνοντας μίγμα 1:5.

Ποσότητα άμμου = 5/6 × 3 m3 × 35,3147 = 88 κυβικά πόδια, επομένως θα χρειαστείτε 88 cft ή 2,5 m3 άμμου για τοιχοποιία 10 m3 από τούβλα, λαμβάνοντας μίγμα 1:5.

Για τσιμεντοκονία 1:4:-

Ο ξηρός όγκος κονιάματος είναι περίπου 3 m3, η αναλογία ανάμειξης takin 1:4, προσθέστε αυτή την αναλογία όπως 1+4 =5, θα λάβετε συνολική αναλογία ίση με 5 και μέρος της ποσότητας τσιμέντου είναι το 1/5 του ξηρού όγκου κονιάματος.

Ποσότητα τσιμέντου = 1/5 × 3m3 × 1440kg /m3 = 864kg, μια σακούλα τσιμέντου ζυγίζει περίπου 50kg, οπότε αριθμός σακουλών τσιμέντου όπως 864÷50 = 18 σάκοι, επομένως θα χρειαστείτε 18 σάκους τσιμέντου 50kg3 για 10 παίρνοντας μίγμα 1:4.

Ποσότητα άμμου = 4/5 × 3 m3 × 35,3147 = 85 κυβικά πόδια, επομένως θα χρειαστείτε 85 cft ή 2,4 m3 άμμου για τοιχοποιία 10 m3 από τούβλα με ανάμειξη 1:4.

Για τσιμεντοκονία 1:3:-

Ο ξηρός όγκος κονιάματος είναι περίπου 3 m3, η αναλογία ανάμειξης takin 1:3, προσθέστε αυτή την αναλογία όπως 1+3 =4, θα λάβετε συνολική αναλογία ίση με 4 και μέρος της ποσότητας τσιμέντου είναι το 1/4 του ξηρού όγκου κονιάματος.

Ποσότητα τσιμέντου = 1/4 × 3m3 × 1440kg /m3 = 1080kg, μια σακούλα τσιμέντου ζυγίζει περίπου 50kg, οπότε ο αριθμός των σακουλών τσιμέντου όπως 1080÷50 = 22 σάκοι, επομένως θα χρειαστείτε 22 σάκους τσιμέντου 50kg3 παίρνοντας μίγμα 1:3.

Ποσότητα άμμου = 3/4 × 3 m3 × 35,3147 = 80 κυβικά πόδια, επομένως θα χρειαστείτε 80 cft ή 2,25 m3 άμμου για τοιχοποιία 10 m3 από τούβλα με ανάμειξη 1:3.

● Τώρα η σειρά σας: – αν χαίρεστε να βλέπετε αυτά τα θέματα, παρακαλώ παιδιά, κάντε like κοινοποιήστε και σχολιάστε και αν έχετε οποιαδήποτε απορία και ερώτηση σχετικά με αυτό, ρωτήστε

◆Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook και εγγραφείτε μας Youtube Κανάλι

Πιο σημαντικές αναρτήσεις:—

  1. Ποιο είναι το τυπικό μέγεθος του ινδικού τούβλου;
  2. Δοκιμή συνοχής τσιμέντου | Τυπική ή Κανονική συνέπεια
  3. Αναλογία μίγματος άμμου και ασβέστη τσιμέντου Portland για επίστρωση
  4. Πόσες σακούλες τσιμέντου απαιτούνται για πλάκα οροφής 700 τετραγωνικών ποδιών rcc
  5. Ποιο είναι το βάρος ενός τυπικού τούβλου και το μέγεθός τους